ДОГОВІР № _________


м. Львів «__» ___ 2020 року

ПІБ, ІПН: ______, що зареєстрований за адресою: ______________, (далі – Замовник), з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автор Систем», код ЄДРПОУ 41182097, в особі директора Ребрик Наталії Борисівни, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, іменовані далі Сторони, уклали цей Договір про наступне:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати юридичні та інформаційно-консультаційні послуги в сфері права інтелектуальної власності (надалі – Послуги), які визначені у цьому Договорі, а Замовник зобов'язується своєчасно здійснити оплату наданих послуг.

1.2. Виконавець зобов'язується надати такі послуги:

- проведення пошуку на тотожність та схожість за словесним позначенням «____» відносно товарів/послуг __ класу МКТП (далі – Знак, ТМ, позначення), за зареєстрованими ТМ в Україні, поданими на реєстрацію ТМ та міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України;

- підготування матеріалів заявки на реєстрацію комбінованого/графічного/словесного позначення «_____» відносно товарів/послуг __ класу МКТП згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (надалі - Закон) та Правил складання та подання заявки на знак для товарів та послуг (надалі - Правила);

- подання до Українського інституту інтелектуальної власності заявки на реєстрацію Знака;

- здійснення оплати збору за подачу заявки;

- ведення діловодства з представниками Українського інституту інтелектуальної власності за поданою на реєстрацію заявкою, до отримання висновку кваліфікаційної експертизи.

1.3. Надання мотивованої відповіді на повідомлення про попередню відмову у реєстрації знака з доводами на користь реєстрації, підготовка заперечення проти рішення експертизи та представництва заявника в Апеляційній палаті являє собою окрему послугу, оплата за яку здійснюється на основі окремої домовленості.

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

2.1. Надання послуг Виконавцем починається на наступний день після отримання від Замовника інформації щодо заявника на Знак, переліку товарів і послуг та іншої запитуваної Виконавцем необхідної інформації для подання заявки.

2.2. Строк виконання підготовчих робіт за договором для подання заявки на знак для товарів і послуг складає 7 робочих днів.

2.3. Здача - приймання результатів наданих Послуг та оформленої в установленому порядку документації оформлюється актом прийому-передачі наданих послуг, що підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін.

2.4. Якщо у процесі виконання завдання з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець зобов'язаний припинити її, довівши це до відома Замовника у 3-денний термін після припинення роботи. У цьому випадку Сторони зобов'язані у 3-денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт.

2.5. Після надання Послуг Виконавець надає Замовнику для підписання два примірники Акту прийому-передачі наданих послуг. Замовник протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання примірників даних Актів підписує їх і один примірник Акту повертає Виконавцю. У разі відсутності письмових заперечень з боку Замовника на протязі 3-х робочих днів з моменту отримання Акту, щодо даних викладених в ньому, обов'язки Сторін вважаються виконаними в повному обсязі та такими, що відповідають умовам Договору. Акт прийому-передачі наданих послуг свідчить про те, що Сторони претензій один до одного не мають.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- відразу після отримання інформації, вказаної в п. 2.1. приступити до виконання робіт за даним Договором;

- особисто або за допомогою третіх осіб надавати Замовнику визначені у цьому Договорі послуги;

- виконати роботи в строк згідно із вимогами цього договору в повному обсязі, надати Замовнику Акт прийому-передачі наданих послуг Замовникові після закінчення робіт;

- виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Замовника. Вказівки Замовника повинні бути правомірними, здійсненними і конкретними;

- письмово або у електронному вигляді повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення і знайомити з матеріалами справи;

- у разі зміни своєї адреси або інших реквізитів негайно письмово повідомити про це Замовника;

- вчасно інформувати Замовника щодо необхідності подання додаткових документів.

3.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг за цим Договором;

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

- звертатися до Замовника із вимогою компенсувати різницю у виплаті зборів за публікацію та видачу Свідоцтва на знак для товарів та послуг у випадку законодавчих змін в частині законодавства, що визначає розмір таких зборів;

- використовувати примірник позначення на власних інформаційних ресурсах виключно з інформаційною метою.

3.3. Замовник зобов'язаний:

- вчасно надати замовлення Виконавцю з визначеним обсягом послуг;

- оплатити послуги в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

- прийняти від Виконавця надані послуги, якщо надані послуги відповідають умовам Договору;

- забезпечити Виконавця усією необхідною інформацією та документами, необхідними для надання послуг.

3.4. Замовник має право:

- відмовитися від проведення пошуку на тотожність та схожість позначення. У такому випадку, Виконавець не несе відповідальності за попередню відмову у реєстрації у зв'язку із невідповідністю позначення умовам надання правової охорони;

- у будь-який час отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання Договору та відповідних завдань;

- узгоджувати із Замовником надання послуг в дистанційному режимі за допомогою засобів комунікації та передачі даних;

- відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, шляхом направлення листа, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.4. УМОВИ ОПЛАТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України у сумі _____,00 грн (______ гривень) згідно виставлених рахунків шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. Замовник зобов'язується здійснити оплату послуг Виконавця в розмірі, визначеному цим Договором. Послуги надаються Виконавцем на основі передоплати в розмірі ______ грн від загальної суми Договору згідно реквізитів вказаних у п.10.

4.3. Суми державного мита, інших платежів до бюджету, які безпосередньо пов'язані із наданням Виконавцем відповідних послуг та є неодмінною умовою надання визначених Замовником послуг, сплачуються Виконавцем самостійно.

4.4. Збори за публікацію та видачу Свідоцтва на Знак, що підлягають сплаті після винесення рішення про реєстрацію закладом експертизи, не включені в суму договору та сплачуються Замовником додатково після представлення Виконавцем відповідного платежу на основі рішення Українського інституту інтелектуальної власності.

4.5. Оплата послуг здійснюється Замовником після отримання документального підтвердження щодо подання заявок та звіту Виконавця.

4.6. У разі невиконання Замовником вимог п.4.3 цього Договору, замовлення вважається таким, що не подавалось.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Замовник і Виконавець визнають конфіденційними всі документальні матеріали та інформацію, отримані в ході виконання робіт за цим договором, за винятком відомостей, що підлягають офіційній публікації згідно із законодавством України. Сторони вживають всіх необхідних заходів для запобігання розголошенню вказаних конфіденційних матеріалів та інформації.

5.2. З матеріалами, зазначеними у пункті 5.1, можуть знайомитися лише ті особи, яким безпосередньо доручено виконання робіт за договором, і лише в частині що їх стосується.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного договору згідно з чинним законодавством України.

6.2. У випадку ануляції замовлення, а саме – невикористання вже здійснених і прийнятих Замовником послуг з яких би то не було причин, Виконавець не несе відповідальності за такі дії та повернення коштів не здійснює.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за затримку та якість в оформленні документів відповідними дозвільними органами влади, центрами надання адміністративних послуг, та іншими діями, які стались з вини третіх осіб, і не залежать від дій Виконавця.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за достовірність даних і документів, наданих Замовником для виконання визначених цим договором послуг.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, тощо), перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню, тощо.7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Усі розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання даного договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом двосторонніх переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно з чинним Законодавством України.

7.2. Якщо взаємна згода або розв'язання спору не можуть бути досягнуті протягом 30-ти днів від моменту початку переговорів (або одержання письмової претензії), то зацікавлена Сторона вправі звернутись для його вирішення до суду.

7.3. Сторони погодили, що усі спори між Сторонами з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у в Господарському суді Львівської області, якщо чинним законодавством України не передбачено іншої підсудності.8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту остаточного виконання своїх обов'язків, передбачених даним договором Сторонами.9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Будь які суперечки та спори, в разі їх виникнення у зв'язку з виконанням зобов'язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди Сторони можуть вдатися до процедури судового розгляду, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Всі зміни та доповнення до даного договору оформлюються письмово та підписуються обома Сторонами, після чого вони є невід'ємними частинами договору.

9.3. Цей договір укладено української мовою в двох примірниках, по одному для кожної з Сторін, що мають однакову юридичну силу.

9.4. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством.10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ПІБ ІПН _________ Адреса Замовник:__________________________ПІБ (підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ ТОВ "АВТОР СИСТЕМ"
код ЄДРПОУ 41182097
Юридична адреса: 79008, Львівська обл., м. Львів, пл. Галицька, 15 UA633003460000026001022336201
Є платником єдиного податку за ставкою 5% (3 група), не платник ПДВ
Директор ___________________ Ребрик Н.Б. М.П. (підпис)Made on
Tilda