РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД В УКРАЇНІ

ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДУ
Як винаходи реєструється технічне рішення, тобто технічне втілення будь-якої ідеї.
Можна захистити патентом на винахід:

 • спосіб (технологія) в вигляді послідовності здійснюваних дій
 • продукт, зокрема пристрій (окремий агрегат, виріб, система), речовина (склад, композицію), штам, культура клітин
 • використання відомого способу або продукту за новим призначенням

При цьому патентоспроможний винахід повинен забезпечувати досягнення технічного результату, який виражається в об'єктивному технічному явищі або характеристиці (наприклад, підвищення міцності, зменшення зносу, спрощення конструкції і т.д.)
Не можна захистити патентом на винахід

 • наукові відкриття і теорії, а також математичні методи
 • ідеї та концепції, які не мають конкретного технічного вираження
 • рішення, що описують тільки зовнішній вигляд об'єкта, зокрема дизайн (захищаються патентом на промисловий зразок)
 • правила ігор, методи інтелектуальної та господарськими діяльності, наприклад, бізнес-процеси
 • комп'ютерні програми (реєструються в якості об'єктів авторського права)
 • рішення, які полягають тільки в поданні інформації, наприклад способи реклами
 • сорти рослин, породи тварин і біологічні способи їх отримання, за винятком мікробіологічних способів (дані об'єкти депонуються в відповідних організаціях)
 • способи клонування людини, використання людських ембріонів в промислових і комерційних цілях
 • рішення, які суперечать принципам гуманності і моралі
УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ

Для патентування винаходу необхідно, щоб об'єкт відповідав трьом умовам патентоспроможності:

Промислова придатність: винахід можливо реалізувати в тому вигляді, як воно описано в патентній заявці, з урахуванням знань фахівця

Новизна: в світі не відомо таке ж технічне рішення

Винахідницький рівень: винахід не є очевидним для фахівця, виходячи з відомих аналогічних рішень

При перевірці патентоспроможності враховуються будь-які загальнодоступні відомості з патентних і непатентних джерел інформації.
АВТОР.УКР
ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД
Робота по реєстрації патенту на винахід з Патентним бюро "АВТОР", як правило, передбачає наступні етапи
Отримання відомостей по розробленому Винаходу від заявника
Ви надаєте опис вашої розробки (текстові та графічні матеріали), викладені в довільній формі. Опис, як правило, має містити інформацію про сутність запропонованого винаходу і задачі, яку він вирішує.

Попередній пошук на патентоспроможність
На підставі поданих відомостей ми проводимо пошук по патентним і непатентним джерелам інформації для визначення патентоспроможності винаходу. Для пошуку використовуються провідні комерційні та безкоштовні бази даних. Проведення попереднього пошуку не є обов'язковим, однак без нього неможливо гарантувати успішне отримання патенту на винахід. Пошук дозволяє не тільки виявити близькі аналоги і оцінити перспективи отримання патенту, але і краще скласти заявку з урахуванням виявлених аналогів.

Складання документів заявки на винахід
Якщо за результатами пошуку винахід відповідає критеріям для отримання патенту, ми складаємо і направляємо вам на узгодження проект матеріалів патентної заявки, яка включає:

- опис, що розкриває назву винаходу, область його застосування, аналоги, вирішуване завдання, що досягається технічний результат, сутність пропонованої розробки і докладне розкриття можливих варіантів її реалізації;

- формулу: коротку характеристику винаходу, яка визначає юридичний обсяг охорони майбутнього патенту;

- реферат, що містить відомості про область використання, сутність винаходу і технічному результаті;

- графічні матеріали: креслення, малюнки, фотографії та інші зображення, що ілюструють винахід;

- заяву, що містить назву винаходу, дані про авторів, заявників та іншу інформацію.
При необхідності ми запитуємо уточнюючу інформацію про винахід для більш повного і об'єктивного опису розробки.
Подача заявки на винахід
Після остаточного узгодження тексту заявочних матеріалів та оплати державних мит за подачу та експертизу заявки ми направляємо комплект необхідних документів в Укрпатент
Державна експертиза заявки
Заявочні матеріали проходять експертизу, в процесі якої проводиться інформаційний пошук для встановлення відповідності винаходу умовам патентоздатності. Крім того, заявка перевіряється на відповідність правилам її складання. При виникненні питань або наявності недоліків заявки експертиза має право направити запит з вимогою внести зміни або подати додаткові пояснення. Патентний повірений готує відповіді на запити і після погодження з вами направляє їх експерту.
Видача патенту
Якщо заявка відповідає всім вимогам законодавства і патентування винаходу можливо, експертиза виносить рішення про видачу патенту. Після оплати необхідних державних мит Укрпатент реєструє винахід і видає охоронний документ. На підставі отриманого патенту здійснюється правова охорона вашого винаходу
Патент на винахід в Україні діє 20 років за умови щорічної сплати мит за його підтримку.

Обсяг охорони винаходу, визначається в патенті незалежним пунктом формули, на підставі якого встановлюється факт порушення патентних прав. У зв'язку з цим важливим показником якості складеної заявки є не сам факт видачі патенту, а то, який ступінь захисту від копіювання розробки цей патент забезпечує.

Патенте бюро "АВТОР" забезпечує повний цикл патентування винаходів від ідеї до отримання патенту. Ми допоможемо розкрити весь комерційний потенціал вашої розробки і зробимо процедуру державної реєстрації винаходу максимально швидким і комфортним.

Залишилися питання?

Поставте Ваше запитання і отримаєте відповідь фахівця протягом 15 хвилин
в рамках безкоштовної консультації.
Made on
Tilda